News and Events

Home / News and Events / 物理治療學榮譽理學士課程

物理治療學榮譽理學士課程

Play Video
社會近年對物理治療師需求與日俱增,公大積極回應社會需求,喺2020/21學年開辦全新物理治療學榮譽理學士課程,為對物理治療有興趣嘅你提供多一個選擇!而且課程設計理論實戰兼備,除咗應用不同先進科技幫助教學,更提供覆蓋全面嘅實習機會。想知道公大物理治療學課程設計有幾多元創新 ?即刻睇吓系主任曾偉男教授嘅訪問啦!